رشت دروازه ورود به اروپاست/ جشن ۷۰۰ سالگی روابط ایران و اتریش

رشت دروازه ورود به اروپاست/ جشن ۷۰۰ سالگی روابط ایران و اتریش
سفیر کشور اتریش در ایران با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای خواهرخواندگی رشت با یکی از شهرهای اتریش گفت: رشت همواره دروازه ورود به اروپا و نقطه ارتباط با کشور ما بوده است.

رشت دروازه ورود به اروپاست/ جشن ۷۰۰ سالگی روابط ایران و اتریش

سفیر کشور اتریش در ایران با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای خواهرخواندگی رشت با یکی از شهرهای اتریش گفت: رشت همواره دروازه ورود به اروپا و نقطه ارتباط با کشور ما بوده است.
رشت دروازه ورود به اروپاست/ جشن ۷۰۰ سالگی روابط ایران و اتریش

View more posts from this author