رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در دماوند/ کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است

رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در دماوند/ کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است
رئیس دادگستری دماوند از رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است.

رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در دماوند/ کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است

رئیس دادگستری دماوند از رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است.
رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در دماوند/ کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author