رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مؤمنان در اولویت ستاد دیه قرار گیرد

رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مؤمنان در اولویت ستاد دیه قرار گیرد
امام جمعه قم یکی از اولویت‌های ستاد دیه را رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد که متوجه مؤمنان است و گفت: ستاد دیه در بررسی صلاحیت‌های زندانیان برای پرداخت دیه باید توجه داشته باشد که برخی از متهمان هستند که جرم آنان غیرعمدی بوده است.

رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مؤمنان در اولویت ستاد دیه قرار گیرد

امام جمعه قم یکی از اولویت‌های ستاد دیه را رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد که متوجه مؤمنان است و گفت: ستاد دیه در بررسی صلاحیت‌های زندانیان برای پرداخت دیه باید توجه داشته باشد که برخی از متهمان هستند که جرم آنان غیرعمدی بوده است.
رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مؤمنان در اولویت ستاد دیه قرار گیرد

View more posts from this author