رسانه ملی محل مچ‌گیری و سیاه‌نمایی نیست

رسانه ملی محل مچ‌گیری و سیاه‌نمایی نیست
معاون امور استان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از نقد منصفانه و سازنده که با حضور فرد مورد نقد در رسانه ملی انجام می‌گیرد حمایت می‌کنیم و باید این مساله را بدانیم که رسانه ملی محل مچ‌گیری و سیاه‌نمایی نیست.

رسانه ملی محل مچ‌گیری و سیاه‌نمایی نیست

معاون امور استان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از نقد منصفانه و سازنده که با حضور فرد مورد نقد در رسانه ملی انجام می‌گیرد حمایت می‌کنیم و باید این مساله را بدانیم که رسانه ملی محل مچ‌گیری و سیاه‌نمایی نیست.
رسانه ملی محل مچ‌گیری و سیاه‌نمایی نیست

View more posts from this author