رسانه‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد دارند

رسانه‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد دارند
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد بر مشارکت و همکاری دیگر دستگاه‌ها تأکید کرد، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد دارند.

رسانه‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد دارند

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد بر مشارکت و همکاری دیگر دستگاه‌ها تأکید کرد، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد دارند.
رسانه‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد دارند

تکنولوژی جدید

View more posts from this author