رد پای تغییرات اقلیمی در سمی شدن قارچ‌های خوراکی/ 40 سال این قارچ را می‌خوردم و مسموم نمی‌شدم

رد پای تغییرات اقلیمی در سمی شدن قارچ‌های خوراکی/ 40 سال این قارچ را می‌خوردم و مسموم نمی‌شدم
قارچ‌ها یکی از مواد خوراکی خوشمزه و مقوی هستند که از دیرباز در سفره ایرانی‌ها حضور داشته‌ و بر لذت آن افزوده‌اند، اما این روزها انواع کوهی و جنگلی آن به عنوان عضو نامهربان، هرکس را که از آن استفاده کند مسموم می‌کند.

رد پای تغییرات اقلیمی در سمی شدن قارچ‌های خوراکی/ 40 سال این قارچ را می‌خوردم و مسموم نمی‌شدم

قارچ‌ها یکی از مواد خوراکی خوشمزه و مقوی هستند که از دیرباز در سفره ایرانی‌ها حضور داشته‌ و بر لذت آن افزوده‌اند، اما این روزها انواع کوهی و جنگلی آن به عنوان عضو نامهربان، هرکس را که از آن استفاده کند مسموم می‌کند.
رد پای تغییرات اقلیمی در سمی شدن قارچ‌های خوراکی/ 40 سال این قارچ را می‌خوردم و مسموم نمی‌شدم

View more posts from this author