رد رشوه 272 میلیون ریالی توسط مأموران انتظامی غرب تهران

رد رشوه 272 میلیون ریالی توسط مأموران انتظامی غرب تهران
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از رد رشوه 272 میلیون ریالی توسط مأموران وظیفه‌شناس این استان در پنج عملیات مهم خبر داد.

رد رشوه 272 میلیون ریالی توسط مأموران انتظامی غرب تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از رد رشوه 272 میلیون ریالی توسط مأموران وظیفه‌شناس این استان در پنج عملیات مهم خبر داد.
رد رشوه 272 میلیون ریالی توسط مأموران انتظامی غرب تهران

View more posts from this author