رجب‌زاده: گل قشنگی به گسترش زدم/ نیمه اول با آرامش به رختکن رفتیم

رجب‌زاده: گل قشنگی به گسترش زدم/ نیمه اول با آرامش به رختکن رفتیم
بازیکن تیم ذوب‌آهن، گفت: خدا را شکر می‌کنم که توپم وارد دروازه شد و گل قشنگی به گسترش زدم.

رجب‌زاده: گل قشنگی به گسترش زدم/ نیمه اول با آرامش به رختکن رفتیم

بازیکن تیم ذوب‌آهن، گفت: خدا را شکر می‌کنم که توپم وارد دروازه شد و گل قشنگی به گسترش زدم.
رجب‌زاده: گل قشنگی به گسترش زدم/ نیمه اول با آرامش به رختکن رفتیم

View more posts from this author