رتبه نخست دماوند در قبولی کنکور در استان تهران/ ساماندهی نیروی انسانی مدارس در دماوند

رتبه نخست دماوند در قبولی کنکور در استان تهران/ ساماندهی نیروی انسانی مدارس در دماوند
معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند با بیان اینکه دماوند برای چهارمین سال متولی رتبه نخست قبولی در کنکور در استان تهران را کسب کرد، از ساماندهی نیروی انسانی مدارس در این شهرستان خبر داد.

رتبه نخست دماوند در قبولی کنکور در استان تهران/ ساماندهی نیروی انسانی مدارس در دماوند

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند با بیان اینکه دماوند برای چهارمین سال متولی رتبه نخست قبولی در کنکور در استان تهران را کسب کرد، از ساماندهی نیروی انسانی مدارس در این شهرستان خبر داد.
رتبه نخست دماوند در قبولی کنکور در استان تهران/ ساماندهی نیروی انسانی مدارس در دماوند

پرس نیوز

View more posts from this author