ربیعی: رتبه اشتغال همدان در سطح ملی بهبود یافته است

ربیعی: رتبه اشتغال همدان در سطح ملی بهبود یافته است
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات اجرایی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بهار آغاز شد.

ربیعی: رتبه اشتغال همدان در سطح ملی بهبود یافته است

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات اجرایی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بهار آغاز شد.
ربیعی: رتبه اشتغال همدان در سطح ملی بهبود یافته است

View more posts from this author