راه یابی فیلم «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی

راه یابی فیلم «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی
فیلم «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» ساخته عزیزالله مشفقی دبیر انجمن ورزشی‌نویسان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی اصفهان به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی راه یافت.

راه یابی فیلم «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی

فیلم «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» ساخته عزیزالله مشفقی دبیر انجمن ورزشی‌نویسان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی اصفهان به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی راه یافت.
راه یابی فیلم «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی

View more posts from this author