راه سعادت دولت و ملت ایران پیروی از ولایت و رهبری است

راه سعادت دولت و ملت ایران پیروی از ولایت و رهبری است
امام جمعه بهشهر با تأکید بر پیروی از فرمایشات رهبری گفت: راه سعادت ملت ایران درگرو پیروی از بیانات رهبری است و این مهم باید توسط تمامی مسؤولان و ورزا رعایت شود.

راه سعادت دولت و ملت ایران پیروی از ولایت و رهبری است

امام جمعه بهشهر با تأکید بر پیروی از فرمایشات رهبری گفت: راه سعادت ملت ایران درگرو پیروی از بیانات رهبری است و این مهم باید توسط تمامی مسؤولان و ورزا رعایت شود.
راه سعادت دولت و ملت ایران پیروی از ولایت و رهبری است

View more posts from this author