راه‌ها سرمایه ملی کشور هستند

راه‌ها سرمایه ملی کشور هستند
فرماندار شهرستان علی‌آبادکتول با اشاره به اینکه حراست از راه‌ها نیازمند پرسنلی تلاشگر و متخصص است، گفت: راه‌ها سرمایه ملی کشور هستند.

راه‌ها سرمایه ملی کشور هستند

فرماندار شهرستان علی‌آبادکتول با اشاره به اینکه حراست از راه‌ها نیازمند پرسنلی تلاشگر و متخصص است، گفت: راه‌ها سرمایه ملی کشور هستند.
راه‌ها سرمایه ملی کشور هستند

View more posts from this author