راه‌اندازی 310 مرکز یادگیری محلی در کشور

راه‌اندازی 310 مرکز یادگیری محلی در کشور
معاون آموزشی نهضت سوادآموزی از راه‌اندازی 310 مرکز یادگیری محلی در کشور خبر داد و گفت: این مراکز باید محلی برای هم‌اندیشی، تبادل‌نظر، اندیشه و فکر و دانسته‌های مردم به یکدیگر و انتقال تجربه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف باشد.

راه‌اندازی 310 مرکز یادگیری محلی در کشور

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی از راه‌اندازی 310 مرکز یادگیری محلی در کشور خبر داد و گفت: این مراکز باید محلی برای هم‌اندیشی، تبادل‌نظر، اندیشه و فکر و دانسته‌های مردم به یکدیگر و انتقال تجربه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف باشد.
راه‌اندازی 310 مرکز یادگیری محلی در کشور

View more posts from this author