راه‌اندازی کتابخانه عمومی در بخش دشتک چالدران

راه‌اندازی کتابخانه عمومی در بخش دشتک چالدران
فرماندار چالدران از راه‌اندازی کتابخانه عمومی در بخش دشتک چالدران خبر داد.

راه‌اندازی کتابخانه عمومی در بخش دشتک چالدران

فرماندار چالدران از راه‌اندازی کتابخانه عمومی در بخش دشتک چالدران خبر داد.
راه‌اندازی کتابخانه عمومی در بخش دشتک چالدران

پرس نیوز

View more posts from this author