راه‌اندازی پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» در یزد

راه‌اندازی پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» در یزد
مدیر کل استاندارد یزد با اشاره به راه‌اندازی پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» گفت: تولیدکننده‌ای که کیفیت محصولاتش را ارتقا ندهد بازار را به رقبایش واگذار می‌کند.

راه‌اندازی پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» در یزد

مدیر کل استاندارد یزد با اشاره به راه‌اندازی پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» گفت: تولیدکننده‌ای که کیفیت محصولاتش را ارتقا ندهد بازار را به رقبایش واگذار می‌کند.
راه‌اندازی پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» در یزد

View more posts from this author