راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج ویژه اهل سنت در میناب

راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج ویژه اهل سنت در میناب
فرمانده ناحیه مقاومت بسیح سپاه میناب از ایجاد و راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج ویژه اهل سنت در شهرستان میناب خبر داد.

راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج ویژه اهل سنت در میناب

فرمانده ناحیه مقاومت بسیح سپاه میناب از ایجاد و راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج ویژه اهل سنت در شهرستان میناب خبر داد.
راه‌اندازی پایگاه‌های بسیج ویژه اهل سنت در میناب

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author