راه‌اندازی شبکه فرهنگ‌یاران سپاه برای پیاده‌سازی دغدغه‌های رهبری در حوزه فرهنگ است

راه‌اندازی شبکه فرهنگ‌یاران سپاه برای پیاده‌سازی دغدغه‌های رهبری در حوزه فرهنگ است
معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با راه‌اندازی شبکه فرهنگ‌یاران سپاه به دنبال پیاده‌سازی دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی هستیم تا جبهه انقلاب با ارتقای سطوح مختلف فرهنگی تقویت شود.

راه‌اندازی شبکه فرهنگ‌یاران سپاه برای پیاده‌سازی دغدغه‌های رهبری در حوزه فرهنگ است

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با راه‌اندازی شبکه فرهنگ‌یاران سپاه به دنبال پیاده‌سازی دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی هستیم تا جبهه انقلاب با ارتقای سطوح مختلف فرهنگی تقویت شود.
راه‌اندازی شبکه فرهنگ‌یاران سپاه برای پیاده‌سازی دغدغه‌های رهبری در حوزه فرهنگ است

View more posts from this author