راه‌اندازی خط تولید خودروهای سنگین در تبریز

راه‌اندازی خط تولید خودروهای سنگین در تبریز
خط تولید خودروهای سنگین تحت عنوان “رخش خودرو” با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قبل از ظهر امروز (پنج‌شنبه) در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی خط تولید خودروهای سنگین در تبریز

خط تولید خودروهای سنگین تحت عنوان “رخش خودرو” با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قبل از ظهر امروز (پنج‌شنبه) در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز راه‌اندازی شد.
راه‌اندازی خط تولید خودروهای سنگین در تبریز

View more posts from this author