راه‌اندازی خانه روابط عمومی در 400 شهرستان کشور

راه‌اندازی خانه روابط عمومی در 400 شهرستان کشور
دبیرکل و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران گفت: در 400 شهرستان کشور خانه روابط عمومی راه‌اندازی خواهد شد.

راه‌اندازی خانه روابط عمومی در 400 شهرستان کشور

دبیرکل و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران گفت: در 400 شهرستان کشور خانه روابط عمومی راه‌اندازی خواهد شد.
راه‌اندازی خانه روابط عمومی در 400 شهرستان کشور

View more posts from this author