راه‌اندازی اولین و قدیمی‌ترین پمپ بنزین یاسوج پس از سال‌ها تعطیلی

راه‌اندازی اولین و قدیمی‌ترین پمپ بنزین یاسوج پس از سال‌ها تعطیلی
اولین و قدیمی‌ترین پمپ بنزین یاسوج پس از سال‌ها تعطیلی و پس از درج گزارش‌های متعدد توسط ذفتر خبرگزاری فارس در این شهر مجددا راه‌اندازی شد

راه‌اندازی اولین و قدیمی‌ترین پمپ بنزین یاسوج پس از سال‌ها تعطیلی

اولین و قدیمی‌ترین پمپ بنزین یاسوج پس از سال‌ها تعطیلی و پس از درج گزارش‌های متعدد توسط ذفتر خبرگزاری فارس در این شهر مجددا راه‌اندازی شد
راه‌اندازی اولین و قدیمی‌ترین پمپ بنزین یاسوج پس از سال‌ها تعطیلی

View more posts from this author