راهپیمایی 13 دی‎ کشور را از ناپاکی آشوبگران و ضدانقلاب پاک کرد

راهپیمایی 13 دی‎ کشور را از ناپاکی آشوبگران و ضدانقلاب پاک کرد
امام جمعه اهواز گفت: راهپیمایی 13 دی مثل باران مطهری بود که کشور را از لوث وجود آشوبگران، ضدانقلاب و مزدوران اجانب تطهیر کرد.

راهپیمایی 13 دی‎ کشور را از ناپاکی آشوبگران و ضدانقلاب پاک کرد

امام جمعه اهواز گفت: راهپیمایی 13 دی مثل باران مطهری بود که کشور را از لوث وجود آشوبگران، ضدانقلاب و مزدوران اجانب تطهیر کرد.
راهپیمایی 13 دی‎ کشور را از ناپاکی آشوبگران و ضدانقلاب پاک کرد

View more posts from this author