راهپیمایی مردم مشهد در محکومیت اغتشاشات اخیر

راهپیمایی مردم مشهد در محکومیت اغتشاشات اخیر
مشهدی‌ها در پی آشوب‌های روزهای گذشته،، پنجشنبه راهپیمایی کرده و از اقدامات آشوبگران اعلام انزجار می‌کنند.

راهپیمایی مردم مشهد در محکومیت اغتشاشات اخیر

مشهدی‌ها در پی آشوب‌های روزهای گذشته،، پنجشنبه راهپیمایی کرده و از اقدامات آشوبگران اعلام انزجار می‌کنند.
راهپیمایی مردم مشهد در محکومیت اغتشاشات اخیر

View more posts from this author