راهپیمایی مردم شیعه و سنی بندرلنگه در واکنش به ناآرامی‌های اخیر

راهپیمایی مردم شیعه و سنی بندرلنگه در واکنش به ناآرامی‌های اخیر
مردم شیعه و سنی شهرستان بندرلنگه با حضور در راهپیمایی عصر امروز نسبت به ناآرامی‌های اخیر واکنش نشان دادند.

راهپیمایی مردم شیعه و سنی بندرلنگه در واکنش به ناآرامی‌های اخیر

مردم شیعه و سنی شهرستان بندرلنگه با حضور در راهپیمایی عصر امروز نسبت به ناآرامی‌های اخیر واکنش نشان دادند.
راهپیمایی مردم شیعه و سنی بندرلنگه در واکنش به ناآرامی‌های اخیر

View more posts from this author