راهپیمایی مردم شوش برای تجدید میثاق با رهبری

راهپیمایی مردم شوش برای تجدید میثاق با رهبری
راهپیمایی تجدید میثاق مردم شوش با رهبری علیه فرصت‌طلبان و اغتشاش‌گران ظهر جمعه برگزار می‌شود.

راهپیمایی مردم شوش برای تجدید میثاق با رهبری

راهپیمایی تجدید میثاق مردم شوش با رهبری علیه فرصت‌طلبان و اغتشاش‌گران ظهر جمعه برگزار می‌شود.
راهپیمایی مردم شوش برای تجدید میثاق با رهبری

View more posts from this author