راهپیمایی مردم خمینی‌شهر در محکومیت اغتشاشات

راهپیمایی مردم خمینی‌شهر در محکومیت اغتشاشات
مردم انقلابی شهرستان خمینی‌شهر از صبح امروز در محکومیت اغتشاشات اخیر راهپیمایی کردند.

راهپیمایی مردم خمینی‌شهر در محکومیت اغتشاشات

مردم انقلابی شهرستان خمینی‌شهر از صبح امروز در محکومیت اغتشاشات اخیر راهپیمایی کردند.
راهپیمایی مردم خمینی‌شهر در محکومیت اغتشاشات

View more posts from this author