راهپیمایی مردم اهواز در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

راهپیمایی مردم اهواز در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی
مردم اهواز در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در روز نکبت، بعد از اقامه نماز جمعه راهپیمایی کرده و این جنایات را محکوم کردند.

راهپیمایی مردم اهواز در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

مردم اهواز در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در روز نکبت، بعد از اقامه نماز جمعه راهپیمایی کرده و این جنایات را محکوم کردند.
راهپیمایی مردم اهواز در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

View more posts from this author