راهپیمایی روز قدس به شکل ویژه‌تری در سنندج برگزار شود

راهپیمایی روز قدس به شکل ویژه‌تری در سنندج برگزار شود
معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج گفت: این شهرستان به عنوان مرکز کردستان در خصوص برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس باید یک وجه تمایز نسبت به سایر شهرستان‌های استان داشته باشد.

راهپیمایی روز قدس به شکل ویژه‌تری در سنندج برگزار شود

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج گفت: این شهرستان به عنوان مرکز کردستان در خصوص برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس باید یک وجه تمایز نسبت به سایر شهرستان‌های استان داشته باشد.
راهپیمایی روز قدس به شکل ویژه‌تری در سنندج برگزار شود

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author