راهپیمایی تجدید میثاق مردم ایذه با رهبری برگزار می‌شود

راهپیمایی تجدید میثاق مردم ایذه با رهبری برگزار می‌شود
راهپیمایی بزرگ مردم ایذه با عنوان تجدید میثاق با رهبری صبح فردا چهارشنبه در ایذه برگزار می‌شود.

راهپیمایی تجدید میثاق مردم ایذه با رهبری برگزار می‌شود

راهپیمایی بزرگ مردم ایذه با عنوان تجدید میثاق با رهبری صبح فردا چهارشنبه در ایذه برگزار می‌شود.
راهپیمایی تجدید میثاق مردم ایذه با رهبری برگزار می‌شود

View more posts from this author