راهبرد استکبارستیزی امام(ره) نباید فراموش شود

راهبرد استکبارستیزی امام(ره) نباید فراموش شود
امام جمعه موقت فردوس گفت: استراتژی امام (ره) استکبارستیزی بود که نباید آن را فراموش کنیم.

راهبرد استکبارستیزی امام(ره) نباید فراموش شود

امام جمعه موقت فردوس گفت: استراتژی امام (ره) استکبارستیزی بود که نباید آن را فراموش کنیم.
راهبرد استکبارستیزی امام(ره) نباید فراموش شود

روزنامه قانون

View more posts from this author