رامین ولی‌پور از وزنه‌برداری رفت

رامین ولی‌پور از وزنه‌برداری رفت
عنوان‌دار آسیایی مازندران از رشته وزنه‌برداری رفت اما با حضور در یک ورزش دیگر به صحنه‌های قهرمانی باز می‌گردد.

رامین ولی‌پور از وزنه‌برداری رفت

عنوان‌دار آسیایی مازندران از رشته وزنه‌برداری رفت اما با حضور در یک ورزش دیگر به صحنه‌های قهرمانی باز می‌گردد.
رامین ولی‌پور از وزنه‌برداری رفت

View more posts from this author