راز قتل دختر جوان در ریگان برملا شد

راز قتل دختر جوان در ریگان برملا شد
رئیس دادگستری ریگان در رابطه با پرونده پیچیده مفقودی یک دختر جوان در این شهرستان گفت: پس از 6 ماه تحقیق فنی مشخص شد خانم جوان به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

راز قتل دختر جوان در ریگان برملا شد

رئیس دادگستری ریگان در رابطه با پرونده پیچیده مفقودی یک دختر جوان در این شهرستان گفت: پس از 6 ماه تحقیق فنی مشخص شد خانم جوان به ضرب گلوله به قتل رسیده است.
راز قتل دختر جوان در ریگان برملا شد

View more posts from this author