رئیس هیأت ژیمناستیک آذربایجان‌شرقی انتخاب شد

رئیس هیأت ژیمناستیک آذربایجان‌شرقی انتخاب شد
حمید بخشایی چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیأت ژیمناستیک آذربایجان‌شرقی انتخاب شد.

رئیس هیأت ژیمناستیک آذربایجان‌شرقی انتخاب شد

حمید بخشایی چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیأت ژیمناستیک آذربایجان‌شرقی انتخاب شد.
رئیس هیأت ژیمناستیک آذربایجان‌شرقی انتخاب شد

View more posts from this author