رئیس مجلس گینه بیسائو به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کرد

رئیس مجلس گینه بیسائو به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کرد
رئیس مجلس گینه بیسائو در صدر هیأتی به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

رئیس مجلس گینه بیسائو به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کرد

رئیس مجلس گینه بیسائو در صدر هیأتی به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.
رئیس مجلس گینه بیسائو به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کرد

View more posts from this author