رئیس دادگستری جاسک در تصادف با شتر کشته شد

رئیس دادگستری جاسک در تصادف با شتر کشته شد
بخشدار مرکزی جاسک گفت: رئیس دادگستری جاسک ساعتی پیش به‌علت برخورد با شتر در جاده جاسک به میناب کشته شد.

رئیس دادگستری جاسک در تصادف با شتر کشته شد

بخشدار مرکزی جاسک گفت: رئیس دادگستری جاسک ساعتی پیش به‌علت برخورد با شتر در جاده جاسک به میناب کشته شد.
رئیس دادگستری جاسک در تصادف با شتر کشته شد

View more posts from this author