رئیس جمهور هفته آینده به سیستان و بلوچستان سفر می‌کند

رئیس جمهور هفته آینده به سیستان و بلوچستان سفر می‌کند
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان هفته آینده میزبان اولین سفر از دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور است.

رئیس جمهور هفته آینده به سیستان و بلوچستان سفر می‌کند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان هفته آینده میزبان اولین سفر از دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور است.
رئیس جمهور هفته آینده به سیستان و بلوچستان سفر می‌کند

View more posts from this author