رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد/دولت از به‌کارگیری فتنه‌گران در کابینه خودداری کند

رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد/دولت از به‌کارگیری فتنه‌گران در کابینه خودداری کند
امام جمعه کرج با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ حکم از سوی ولی فقیه مشروعیت ندارد، گفت: دولت از به‌کارگیری فتنه‌گران در کابینه خودداری کند.

رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد/دولت از به‌کارگیری فتنه‌گران در کابینه خودداری کند

امام جمعه کرج با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ حکم از سوی ولی فقیه مشروعیت ندارد، گفت: دولت از به‌کارگیری فتنه‌گران در کابینه خودداری کند.
رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد/دولت از به‌کارگیری فتنه‌گران در کابینه خودداری کند

View more posts from this author