رئیس‌جمهور و وعده افسانه‌ای‌اش برای دریاچه ارومیه

رئیس‌جمهور و وعده افسانه‌ای‌اش برای دریاچه ارومیه
رئیس جمهور در تبریز اعلام کرد که ارتفاع آب دریاچه ارومیه یک متر افزایش می‌یابد اما با بررسی آمار سطح تراز دریاچه ارومیه در آغاز فعالیت دولت دهم درفروردین‌ماه سال 92، سطح تراز دریاچه ارومیه 1271.80 متر بود که در حال حاضر رسیده به 1270.75 متر یعنی با کاهش یک متر و 5 سانتی‌متری مواجه شده است.

رئیس‌جمهور و وعده افسانه‌ای‌اش برای دریاچه ارومیه

رئیس جمهور در تبریز اعلام کرد که ارتفاع آب دریاچه ارومیه یک متر افزایش می‌یابد اما با بررسی آمار سطح تراز دریاچه ارومیه در آغاز فعالیت دولت دهم درفروردین‌ماه سال 92، سطح تراز دریاچه ارومیه 1271.80 متر بود که در حال حاضر رسیده به 1270.75 متر یعنی با کاهش یک متر و 5 سانتی‌متری مواجه شده است.
رئیس‌جمهور و وعده افسانه‌ای‌اش برای دریاچه ارومیه

View more posts from this author