رئیس‌جمهور به نیشابور سفر می‌کند

رئیس‌جمهور به نیشابور سفر می‌کند
فرماندار نیشابور گفت: رئیس جمهور در بهمن‌ماه به نیشابور سفر می‌کند.

رئیس‌جمهور به نیشابور سفر می‌کند

فرماندار نیشابور گفت: رئیس جمهور در بهمن‌ماه به نیشابور سفر می‌کند.
رئیس‌جمهور به نیشابور سفر می‌کند

View more posts from this author