ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار نمونه سلول‌های بنیادی/ جمع‌آوری سلول‌ از قومیت‌های مختلف در کشور

ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار نمونه سلول‌های بنیادی/ جمع‌آوری سلول‌ از قومیت‌های مختلف در کشور
مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان از ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار نمونه سلول‌های بنیادی و جمع‌آوری سلول‌ از قومیت‌های مختلف در کشور خبر داد.

ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار نمونه سلول‌های بنیادی/ جمع‌آوری سلول‌ از قومیت‌های مختلف در کشور

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان از ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار نمونه سلول‌های بنیادی و جمع‌آوری سلول‌ از قومیت‌های مختلف در کشور خبر داد.
ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار نمونه سلول‌های بنیادی/ جمع‌آوری سلول‌ از قومیت‌های مختلف در کشور

View more posts from this author