دیپلماسی شهری مشهد در حوزه گردشگری قوی و موثر بوده است

دیپلماسی شهری مشهد در حوزه گردشگری قوی و موثر بوده است
مشاور وزیر امور خارجه گفت: مشهد در حوزه گردشگری دیپلماسی قوی و موثری دارد.

دیپلماسی شهری مشهد در حوزه گردشگری قوی و موثر بوده است

مشاور وزیر امور خارجه گفت: مشهد در حوزه گردشگری دیپلماسی قوی و موثری دارد.
دیپلماسی شهری مشهد در حوزه گردشگری قوی و موثر بوده است

View more posts from this author