دین اسلام نگاهی جامع به عرصه‌های مختلف زندگی دارد

دین اسلام نگاهی جامع به عرصه‌های مختلف زندگی دارد
رهبر شیعیان ترکیه گفت: دین اسلام یک نگاه جامع به عرصه‌های مختلف زندگی دارد به همین علت حکم‌ها و مباحث اشتباه را در میان مردم ترویج نمی‌دهد.

دین اسلام نگاهی جامع به عرصه‌های مختلف زندگی دارد

رهبر شیعیان ترکیه گفت: دین اسلام یک نگاه جامع به عرصه‌های مختلف زندگی دارد به همین علت حکم‌ها و مباحث اشتباه را در میان مردم ترویج نمی‌دهد.
دین اسلام نگاهی جامع به عرصه‌های مختلف زندگی دارد

View more posts from this author