دیدگاه شهید مطهری در تاثیر محیط در امر اجتهاد

دیدگاه شهید مطهری در تاثیر محیط در امر اجتهاد
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: شهید مطهری در اجتهاد، نگاه مجتهد‌های شهری و روستایی را متفاوت از یکدیگر می‌داند چراکه محیط را در شخصیت و نگاه موثر می‌داند.

دیدگاه شهید مطهری در تاثیر محیط در امر اجتهاد

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: شهید مطهری در اجتهاد، نگاه مجتهد‌های شهری و روستایی را متفاوت از یکدیگر می‌داند چراکه محیط را در شخصیت و نگاه موثر می‌داند.
دیدگاه شهید مطهری در تاثیر محیط در امر اجتهاد

View more posts from this author