دیدار وزیر ارشاد با معلم ابتدایی خود در مشهد

دیدار وزیر ارشاد با معلم ابتدایی خود در مشهد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه روز معلم به دیدار معلم ابتدایی خود در مشهد رفت.

دیدار وزیر ارشاد با معلم ابتدایی خود در مشهد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه روز معلم به دیدار معلم ابتدایی خود در مشهد رفت.
دیدار وزیر ارشاد با معلم ابتدایی خود در مشهد

View more posts from this author