دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سبحانی

دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سبحانی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید دیدار کرد.

دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سبحانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید دیدار کرد.
دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله سبحانی

View more posts from this author