دو تصادف در شهرستان سراب هفت نفر را راهی بیمارستان کرد

دو تصادف در شهرستان سراب هفت نفر را راهی بیمارستان کرد
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌‌شرقی گفت: دو تصادف در شهرستان سراب هفت نفر را راهی بیمارستان کرد

دو تصادف در شهرستان سراب هفت نفر را راهی بیمارستان کرد

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌‌شرقی گفت: دو تصادف در شهرستان سراب هفت نفر را راهی بیمارستان کرد
دو تصادف در شهرستان سراب هفت نفر را راهی بیمارستان کرد

View more posts from this author