دومین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در استان مرکزی برگزار می‌شود

دومین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در استان مرکزی برگزار می‌شود
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد بهمن ماه سال جاری در استان مرکزی برگزار می‌شود.

دومین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در استان مرکزی برگزار می‌شود

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد بهمن ماه سال جاری در استان مرکزی برگزار می‌شود.
دومین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در استان مرکزی برگزار می‌شود

View more posts from this author