دومین نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه در همدان افتتاح می‌شود

دومین نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه در همدان افتتاح می‌شود
دومین نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان برگزار می‌شود.

دومین نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه در همدان افتتاح می‌شود

دومین نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان برگزار می‌شود.
دومین نمایشگاه و همایش اقتصاد و سرمایه در همدان افتتاح می‌شود

View more posts from this author