دومین مدال حکیمی، دومین طلای قایقرانی ایران

دومین مدال حکیمی، دومین طلای قایقرانی ایران
رئیس هیأت قایقرانی استان همدان از کسب نشان طلای آرزو حکیمی در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا خبر داد.

دومین مدال حکیمی، دومین طلای قایقرانی ایران

رئیس هیأت قایقرانی استان همدان از کسب نشان طلای آرزو حکیمی در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا خبر داد.
دومین مدال حکیمی، دومین طلای قایقرانی ایران

View more posts from this author