دومین مجمع عمومی هیأت فوتبال کرمانشاه برگزار شد

دومین مجمع عمومی هیأت فوتبال کرمانشاه برگزار شد
دومین مجمع عمومی هیأت فوتبال استان کرمانشاه با حضور 25 عضو مجمع از 27 عضو برگزار شد.

دومین مجمع عمومی هیأت فوتبال کرمانشاه برگزار شد

دومین مجمع عمومی هیأت فوتبال استان کرمانشاه با حضور 25 عضو مجمع از 27 عضو برگزار شد.
دومین مجمع عمومی هیأت فوتبال کرمانشاه برگزار شد

View more posts from this author